Bore Stankovića 59, 17000, Vranje

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA WEB SHOP-a BETA COMPUTER DOO VRANJE

Ovim Opštim uslovima korišćenja Web shop-a BETA COMPUTER DOO VRANJE (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude Preduzeća BETA COMPUTER DOO VRANJE putem Web shop-a. Web shop omogućava punoletnim fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici) izbor proizvoda/artikala, uvid u cenu i karakteristike istih kao i online kupovinu.

1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Korisnik se registracijom i kreiranjem naloga prijavljuje za korišćenje Web shop-a i ostvaruje pravo da putem Web shop-a vrši online kupovinu Proizvoda /Usluga. Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune osnovne lične podatke, a u vezi sa tim podacima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, daje izričitu saglasnost Jakov Sistem-u da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima/Uslugama naručenim putem Web shop-a ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba. BETA COMPUTER DOO VRANJE će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom i nad njima se primenjuje Politika privatnosti ličnih podataka. Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Jakov Sistem-u neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

2. CENE

Cene Proizvoda/Usluga su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Za većinu proizvoda na sajtu Korisnik može videti 2 vrste cena. WEB cena – Ova cena važi isključivo za gotovinsko plaćanje u dinarima i nije važeća za plaćenje čekovima, platnim karticama ili preko kredita, za odloženo plaćanje primenjuje se MP cena. MP cena – Ova cena važi za odloženo plaćenječekovima, platnim karticama ili preko kredita, za gotovinsko plaćanje primenjuje se WEB cena. BETA COMPUTER DOO VRANJE može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Dostava Proizvoda/Usluga kupljenih putem Web shop-a, a u iznosu preko 5.000 dinara na adresu Korisnika vrši se o trošku Jakov Sistema. Sve naručene proizvode ispod 5.000 dinara, šalju se kurirskom službom a trokovi isporuke padaju na teret kupaca. Cene isporuke možete videti ovde.

3. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje Proizvoda/Usluga može se izvršiti pouzećem ili uplatom na račun (pravna lica) Jakov Sistem-a, s tim da u slučaju plaćanja naručenih Proizvoda/Usluga pouzećem, Korisnik vrši uplatu porudžbine kurirskoj službi, prilikom preuzimanja paketa. Detalje o načinima plaćanja možete videti ovde.

4. Pravo kupca/potrošača na „odustanak od ugovora/kupovine“

Kupac/Potrošač po Zakonu o zaštiti potrošača ima rok od 14 dana od preuzimanja robe da se predomisli i odustane od kupovine a da pritom ne mora ni da odgovori zašto. Kupac/Potrošač robu može da vratiti samo UZ FISKALNI RAČUN i napisan razlog vraćanja (predomislio se, ne odgovara, neispravno primljeno ili bez ikakvog komentara ukoliko ne želi da komentariše razlog vraćanja). Ako kupac/potrošač u navedenom roku ne želi da zadrži robu, može da izjavi odustanak bez negativnih posledica, odnosno samo uz pokrivanje troškova vraćanja/transporta robe. Kupac/Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio kupca/potrošača da je sam kupac/potrošač u obavezi da ih plati. Trgovac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe (prilikom vraćanja) do mesta kupovine, tu odgovornost snosi sam kupac/potrošač.Kupac/Potrošač je u obavezi da robu vrati u originalnu ambalažu uz obavezan fiskalni račun, a preporuka je da se napravi kopija fiskalnog računa i prateće dokumentacije. Kupac/Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Trgovac (BETA COMPUTER DOO VRANJE) je u tom slučaju dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Osim toga, trgovac mora da mu, bilo elektronskom poštom ili na kućnu adresu, dostavi i obrazac za odustanak, a dužan je i da mu objasni svu proceduru. Pravilnik o obliku i sadržini obrasca, kao i sam obrazac možete pogledati i preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, sa sektora za zaštitu potrošača na ovom linku. Formular za raskid ugovora možete preuzeti sa ovog linka. Potrošač nema pravo da odustane od ugovora/kupovine u slučaju:

 • pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor
 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite osetljivih informacija (serijskih brojeva, aktivacionih kodova), zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

5. SERVIS i REKLAMACIJA ROBE

Reklamacija robe se vrši u objektu prodavca na mestu obeleženom za prijem reklamacija. U slučaju da potrošač reklamira artikal nakon isteka 14 dana od preuzimanja robe (zakonskog roka za odustanak od kupovine), zbog nedostatka ili kvara, kupac se upućuje na redovnu proceduru RMA (da artikal sam odnese u ovlašćeni servis naveden na garantnom listu ili da artikal donese u najbližu BETA COMPUTER DOO VRANJE radnju). U slučaju reklamacije robe, prodavac (BETA COMPUTER DOO VRANJE) mora da odgovori za najviše 8 dana, a onda ima dodatnih 30 dana za rešavanje reklamacije.
Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe po ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Ukoliko potrošač šalje robu na reklamaciju kurirskom službom, u obavezi je da robu adekvatno i bezbedno upakuje za slanje ako je moguće u originalnoj ambalaži. Trgovac nije odgovoran za oštećenja nastala usled neadekvatnog pakovanja robe i oštećenja u transportu robe (prilikom vraćanja) do mesta reklamacije, tu odgovornost snosi sam kupac/potrošač.
Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54. i 81. ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.
Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.
Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

 • Usmeno na adresi servisnog centra prodavca: Bore Stakovića 59, 17000, Vranje, Srbija
 • Telefonom na broj servisnog centra prodavca: 017/400 106
 • Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu servisnog centra prodavca: webshop@betakomerc.rs
 • Pisanim putem, na adresu servisnog centra prodavca: Bore Stakovića 59, 17000, Vranje, Srbija odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i dr.).

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.
Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru kupcu, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju,

 • dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
 • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešitipostupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovakvom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministrarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresiwww.zastitapotrosaca.gov.rs/ТЕЛА-ЗА-ВРС

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi parvo na podnošenja predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • U potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova urađeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka strana u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi, i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora (Član 151. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača).

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru (Član 50. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača). Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model.

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe (Član 51. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača) ako je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača (Član 53. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača). Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.


Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka


Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu, a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu ajbliži ovlašćeni servis. BETA COMPUTER DOO VRANJE će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

6. DOSTAVA

Dostava naručenih Proizvoda/Usluga putem Web shop-a vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije. Po evidentiranju naručenih Proizvoda/Usluga, vrši se provera podataka za koje trgovac(BETA COMPUTER DOO VRANJE) smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi Jakov Sistema ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine, Jakov Sistem dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine Proizvoda/Usluga, nakon čega se naručeni Proizvod/Usluga isporučuje Korisniku u roku od dva radna dana. BETA COMPUTER DOO VRANJE će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt telefon i/ili e-mail adresu, proveriti tačnost adrese na koju je pokušana isporuka i ponoviti postupak isporuke. Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte naš servis kako bismo utvrdili dalje korake u rešavanju problema. Detalje o dostavi i isporuci robe možete pogledati ovde.

7. PRIVATNOST LIČNIH PODATAKA

BETA COMPUTER DOO VRANJE je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Korisnicima. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. BETA COMPUTER DOO VRANJE sakuplja minimalnu količinu informacija o Korisnicima u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija. U cilju uspešne obrade i realizacije Vaše narudžbine, potrebni su nam Vaši osnovni podaci: ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam potvrdimo narudžbenicu, da Vas obavestimo o trenutnom statusu iste kao i da Vam isporučimo željenu robu. U ime BETA COMPUTER DOO VRANJE obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. BETA COMPUTER DOO VRANJE ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. BETA COMPUTER DOO VRANJE može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se odjave sa naše mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. BETA COMPUTER DOO VRANJE može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, stoga korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost ili nesaglasnost korisnika da mu šaljemo e-mail i sms obaveštenja, na šta se sam odlučuje prilikom kreiranja korisničkog naloga. Rok čuvanja i upotrebe prikupljenih podataka je trajno , osim u slučaju povlačenja saglasnosti na zahtev korisnika, kada se podaci u celosti brišu. Primenjujemo najsavremenije organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite podataka od neovlašćenog pristupa, što uključuje, ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovani transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika popunjavanjem formulara za prijavu, naručivanjem, itd. Podatke mogu unositi, pristupati im i obrađivati ih samo lica koja imaju ovlašćenje za takve aktivnosti. Pristup podacima koji su uneti ručno i koji se čuvaju na papiru imaju samo lica koja imaju ovlašćenje za pristup tim podacima. Svi zaposleni BETA COMPUTER DOO VRANJE odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbedonosni integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, kao i sigurniju i udobniju kupovinu.Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe. Odlukom da kompaniji BETA COMPUTER DOO VRANJEobezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. BETA COMPUTER DOO VRANJE zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.betakomerc.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge BETA COMPUTER DOO VRANJE nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću. BETA COMPUTER DOO VRANJE se obavezuje da će štititi potrebe privatnosti dece i podstiče roditelje i staratelje da igraju aktivnu ulogu u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na internet mreži. BETA COMPUTER DOO VRANJEne prikuplja namerno informacije od dece ispod 13 godina starosti i ne usmerava svoj web sajt niti svoje servise na decu uzrasta ispod 13 godina.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: e-mailpoverenik@betakomerc.rs, adresa: BETA COMPUTER DOO VRANJE, Bore Stankovića 59, 17000 Vranje, Srbija, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“

8. IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI

BETA COMPUTER DOO VRANJE maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu www.betakomerc.rs budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne. Dostupnost proizvoda prikazanih na internet stranici može se razlikovati od realnog stanja zaliha u našim maloprodajnim objektima. Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi slanjem upita na mail webshop@betakomerc.rs, popunjavanjem forme za upit o proizvodu na svakoj strani sa proizvodima, pozivanjem Call Centra na brojeve telefona 017/400-106, 064/823-8337 ili posetom našeg maloprodajnog objekata i proverom na licu mesta.

9. POLITIKA KOLAČIĆA (COOKIES)

Kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo pregledanja sadržaja na sajtu www.betakomerc.rs i kako bi naša web stranica funkcionisala ispravno, moramo vršiti konstantna unapređivanja. Zato ova stranica mora poslati Vašem računaru malu količinu informacija (tzv. kolačići ili cookies). U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti smo u obavezi da obezbedimo Vaš pristanak pre slanja kolačića. Svojevoljnom posetom našeg sajta, korisnici su saglasni s našom politikom plasiranja kolačića, dok ćete blokiranjem kolačića i dalje biti u mogućnosti pregledanja sadržaja, ali Vam određene mogućnosti neće biti dostupne. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme. BETA COMPUTER DOO VRANJEkoristi usluge trećih strana kao što su Google, Facebook i Instagram, kako bi svoju ponudu plasirao kroz marketing mrežu navedenih giganta iz ove oblasti, a za praćenje broja posetilaca koristimo alat Google Analytics kako bismo unapredili svoje poslovanje i fokusirali se na razvoj ponude u pravom smeru, tj. kako naši posetioci zahtevaju. Beta Komerc D.O.O. nema nikakvu odgovornost za Cookie-je plasirane od trećih strana u čiju politiku privatnosti ne zalazimo. Šta su kolačići? Kolačići su informacije koje web stranica koju posećujete šalje vašem računaru u svrhu poboljsavanja Vašeg korisničkog iskustva i potreba. Kolačići čuvaju informacije koje ste Vi podesili za Vašu pretragu kao što su jezik, adresa, e-mail, ili podaci o ličnosti, i pamte ih svaki put kada se ponovo vratite na istu stranicu. Ovim informacijama ili bilo kojim drugim datotekama iz vašeg računara ni jedan sajt ne može da pristupi ukoliko Vi to ne omogućite na vašem računaru. Pomenute informacije koje web stranica šalje Vašem računaru Vama nije vidljiva, a takođe možete i da promenite postavke internet pretraživača da sami birate da li želite da čuvate kolačiće ili da ih odbijete. Kako se brišu kolačići? Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pretraživača. Više o brisanju kolačića iz pretraživača Google Chrome možete pročitati ovde, za ostale pretraživače, pronađite javno dostupna uputstva na internetu.Korist koju Vi imate ukoliko pristanete na kolačiće? Vaš uređaj pamti sve informacije koje ste uneli, tako da sledeći put kad se budete vratili na sajt nećete morati da ih ponovo unosite Prilagođava sadržaj vašim preferencijama, i dobijate informacije u skladu sa Vašim profilom Dobićete promocije i specijalne akcije koje odgovaraju Vašim navikama kupovine

10. OPŠTE ODREDBE

Jakov Sistem d.o.o zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda /Usluga dostupnih preko Web shop-a. Na kupovinu putem BETA COMPUTER DOO VRANJE Web shop-a primenjivaće se odredbe važećegZakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o zaštiti podataka i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova. BETA COMPUTER DOO VRANJE može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani BetaKomerc.rs. Danom stupanja na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe Opšti uslovi korišćenja usluge „Web shop-a“.