Uslovi garancije i reklamacije

Poštovani potrošaci,

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaca ( u daljem tekstu: Zakon) Beta Computer DOO odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost Beta Computer DOO ne postoji ako isporucena roba:

1. odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošacu kao uzorak ili model;

2. ima svojstva potrebna za narocitu upotrebu za koju je potrošac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme
zakljucenja ugovora;

3. ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste

4. po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobicajeno kod robe iste vrste i što potrošac može osnovano da ocekuje s obzirom na
prirodu robe i javna obecanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvodaca ili njihovih predstavnika, narocito ako
je obecanje ucinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe

Napominemo da period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uredaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, ketridži, glave štampaca,… Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvodac nije drugacije propisao. Softver koji je isporucen uz racunar ili uredaj ne podpada pod uslove saobraznosti.

Beta Computer DOO ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na racunaru, hard disku ili bilo kom drugom uredaju koji služi za smeštanje podataka.

Za uredaje za koje proizvodac ne nudi posebne pogodnosti ( npr. ispravno funkcionisanje stvari u periodu dužem od 2 godine) Beta Computer DOO nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvodaca ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošaca, ali iskljucivo vece od zakonom predvidenih.

Postupak reklamacije

Potrošac izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obracunate cene i drugih nedostataka licno u bilo kom od naših maloprodajnih objekata. U svakom našem maloprodajnom objektu postoji posebno odredeno i obeleženo mesto i osobe zadužene za reklamacije kojoj se potrošac može obratiti i izjaviti reklamaciju.

Obaveza potrošca jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži racun, kopiju racuna ili bilo koji drugi dokaz o kupovini. Iako Zakon ne predvida obavezu da potrošac cuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, naša preporuka je da ambalažu sacuvate radi obezbedenja sigurnijeg transporta robe u ovlašceni servis.
Važna napomena: Obratite pažnju na uslove koje proizvodac propisuje u garantnom listu izdatom za ispravno funscionisanje stvari u periodu dužem od 2 (dve) godine, jer je moguce da kao poseban uslov koji kupac mora da poštuje bude navedeno i cuvanje ambalaže.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predvidenih nacina i dostavite dokaz o kupovini dobicete pisanu potvrdu ili elektronskim putem ce vam biti potvrden prijem reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Beta Computer DOO o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašceni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Ako se reklamacija ulaže za vece uredaje bele tehnike, ovlašceni servis ce o trošku Beta Computer DOO izade i na teren radi utvrdivanja nesaobraznosti i eventualne popravke. Nakon prijema nalaza od strane ovlašcenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem cemo vam odgovoriti na izjavljenu reklamaciju.

U slucaju da se reklamacija prihvata, ista ce biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno u periodu od 30 dana od dana podnošenja reklamacije ukoliko je u pitanju tehnicka roba u skladu sa vašim zahtevom. Robu pristiglu sa servisa, a za koju je reklamacija prihvacena, naša firma vraca kupcu, bez troškova za kupca. Potrošac je dužan da popravljenu robu preuzme ili omoguci njeno dostavljanje najkasnije u roku od 45 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da je roba popravljena i spremna za preuzimanje-isporuku. Nkon isteka tog perioda Beta Computer DOO ne preuzima nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliraanje. Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slucajevi fizickog oštecenja ne spadaju u nesaobraznost), kupac snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašcenog servisa.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane Beta Computer DOO potrošac gubi u slucaju neadekvatnog rukovanja uredajem i njegovim korišcenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slucaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašcenih lica.

Prava potrošaca prilikom kupovine preko interneta ili Call centra

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu kupovina preko naše prodajne internet stranice www.betakomerc.rs ili Call centra smatra prodajom na daljinu.
Zakon za slucaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošacem (fizicko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu, odnosno u državinu lica koga je kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.
Moguce je vratiti samo proizvode koji su nekorišceni, neošteceni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.) .

Kupac robu moze vratiti kurirskom sluzbom City Express, sa kojim prodavac ima sklopljen ugovor. Kupac takodje robu moze vratiti istom kurirskom sluzbom preko koje je robu i dobio.

Po prijemu proizvoda, utvrdice se da li je proizvod ispravan i neoštecen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštecenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je iskljucivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na nacin koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštecenje proizvoda krivicom kupca, odbice se vracanje cene i proizvod ce mu biti vracen na njegov trošak.

Prodavac je u slucaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povracaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraca, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo .

Zakon o zaštiti potrošaca iskljucuje pravo kupca da vrati proizvod u odredenim situacijama. Imajuci u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slucajeva tri mogu da budu relevantna:

– isporuka zapecacenih audio, video zapisa ili racunarskog softvera, koji su otpecaceni nakon isporuke;
– isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošaca ili jasno personalizovane i
– isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošac je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slucaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporucuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvodaci daju samo podatke o centralnom ovlašcenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašceni servis.

Beta Computer DOO ce rado izaci u susret potrošacima i pomoci im oko informacija o servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.